Членство

Членството в Асоциация на българските села (АБС) е доброволно.
Кандидатът за асоцииран член в АБС подава писмена или електронна молба за придобиване на членство до Управителния съвет на сдружението, в която декларира, че е запознат и ще спазва разпоредбите на Устава. Всички кандидати попълват и представят заедно с молбата за членство и анкетна карта по образец.

Молбата и анкетната карта могат да бъдат подадени чрез:
  • Интернет страницата на сдружението - www.abv-selo.bg от онлайн формата ,
  • По е-мейл адрес на :  office@abv-selo.bg,
  • Чрез поща на адрес: град Велико Търново, ул. "Мария Габровска" №2Б, вх.Б

Асоциираните членове дължат годишна членска вноска в размер на: 
  • за кметства и читалища на села – 25 лв.
  • за ФЛ – 75 лв.
  • за ЮЛ, къщи за селски туризъм, агробизнес фирми– 150 лв. (къщи за туризъм могат да публикуват своите обекти в категория Селски туризъм и без членство в АБС, срещу годишен абонамент от 55 лв.)
  • НПО – безплатно членство
 
 
Формуляр за членство в Асоциация на българските села

Формуляр за членство в Асоциация на българските села

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА /АБС/

ЗАЯВЛЕНИЕ

От

Наименование:

ЕГН/ЕИК:

Адрес:

Телефон:

E-mail:

Website:

Моля да бъда приет/а за асоцииран член на сдружението „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА“, в качеството на:

КМЕТ – ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 25ЛВ.

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК - ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 25ЛВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕ - ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 25ЛВ.

СОБСТВЕНИК НА КЪЩА/ХОТЕЛ ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ - ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 150ЛВ.

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ - ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 75ЛВ.

ЮЛ - ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС 150ЛВ.

НПО - БЕЗПЛАТНО


Сумата за годишния членски внос следва да се преведе по банков път до 7 дни след изпращане на заявлението за членство!

Банкова сметка:

Асоциация на българските села
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG85UNCR70001521670520
BIC: UNCRBGSF
Основание: годишен членски внос


Декларирам, че съм запознат/а/ с устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА“ И ПРИЕМАМ РАЗПОРЕДБИТЕ МУ

Декларирам, че съм запознат с годишния членски внос

Декларирам, че съм запознат с наказателната отговорност за предоставени неверни данни

Декларирам, че не съм осъждан/а


* Попълването на лични данни е доброволно
* АБС е регистрирана като НПО в Официалния регистър за НПО в България към Министерството на правосъдието, с БУЛСТАТ: 104676265 и представлявано от Борислав Димитров Борисов, председател на УС и Петя Радославова Вълчева, зам-председател на УС

Решете задачата

 

 

 

Документи за членство

Молба за членство 667 Kb (docx) свали

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В АБС :
Кметове на села
- Съдействие за решаване на текущи проблеми с местната власт
- Промотиране на селото пред потенциални инвеститори
- Помощ по линия на европейски, национални и чужди финансиращи фондове
- Правна помощ
- Информационна осведоменост и поддръжка на актуална база данни по сектори
- Подкрепа при организиране на семинари, кръгли маси и дискусии с населението в селата

Читалища в селата
- Съдействие за участие по национални и европейски финансиращи програми
- Популяризиране на читалищната дейност
- Подкрепа на местни инициативи и медийно отразяване

Къщи за гости и хотели за селски туризъм
- Включване в подбран и престижен онлайн каталог за селски туризъм в България
- Гарантирано осигуряване на туристи и сериозно увеличаване на заетостта
- Получаване на стикер за стъкло "Препоръчан обект за селски туризъм от Асоциация на българските села"
- Имиджова подкрепа в онлайн платформите на АБС, вкл.Facebook
- Подкрепа при реализацията на евро-проекти в сферата на селския туризъм
- Възможност за представяне на български и междунродни изложения, където АБС участва
- Концептуална, идейна и практическа подкрепа за развитие на устойчив селски туризъм

Агробизнес фирми
- Съдействие с кметове на села и местна власт по отношение на бизнеса в селата
- Информационна осведоменост и достъп до бази данни с възможности за инвестиции
- Помощ при реализацията на инвестиционни проекти със собствено или външно финансиране
- Включване в онлайн каталог на агробизнес фирмите в селата
- Представяне на продукти и услуги на щандове на АБС, по време на изложения  в България и чужбина
- Съдействие за намиране на стратегически и финансови инвеститори
- Подкрепа при намирането на нови пазараи и по-доброто маркетиране на дейността

Частни лица
- Информационна осведоменост за дейността на асоциацията
- Съдействие за комуникация с кметове на села, местна власт, държавни институции и др. по теми за селата
- Подкрепа за инициативи свързани с развитието на селата


Членството се придобива от датата на решението за уважаване на молбата, което се съобщава на молителя и при внесена годишна членска вноска в 7-дневен срок след обявяване на решението от страна на Управителния съвет.