КЛОНОВЕ


Поради силния интерес след първоначалния прием на заявления за откриване на клонове на АБС, асоциацията отваря перманентен прием на кандидатури за нови клонове (с изключение на общините, където вече има регистрирани такива), които ще се разглеждат и входират за регистрация на всеки 3 месеца.

За целта следва да изпратите ваше CV+снимка, мотивационно писмо и заявление на: office@abv-selo.bg
Заявленията трябва да съдържат:
- Заявление в свободен текст за откриване на клон на АБС в съответното населено място/община
- CV  на кандидата за Управител на клон
- Мотивационно писмо
- Информация за инициативи и проектни идеи на територията на селския район, които могат да бъдат осъществявани от клона - информационни дейности, селски туризъм, селско стопанство, инфраструктура, социални дейности, култура и т.н.


Управителят на клон на АБС ще трябва да:
- Ръководи и отговаря за дейността на клона и представлява същия;
- Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението, имащи отношение към дейността на клона;
- Носи отговорност за предоставените му средства и имущество и дава отчет за тяхното разходване и стопанисване пред Управителния и Контролния съвет на сдружението;
- Изпълнява други функции, възложени му от председателя и Управителния съвет на сдружението;  


Учредяването на клон на АБС дава възможности за:
- Реализация на евро-проекти и проекти с друго финансиране, в които клонът да е бенефицент
- Подобряване на комуникацията с представителите на бизнеса и администрацията
- Привличане на  български и чуждестранни инвестиции в дадения селски регион
- Реализация на регионални местни инициативи в сферата на икономическия, социалния и културния живот


Заявленията за откриване на клон на АБС ще се приемат до края на месец Ноември 2015 и ще бъдат разгледани на Общо събрание на АБС през месец Декември.


* ВАЖНО: Клоновете на АБС ще бъдат на собствена издръжка. Може да се ползват офиси и адрес на регистрация по преценка на кандидата за Управител, както и офиси в общинската админстрация, когато това е възможно. АБС не осигурява заплата за длъжности на клона. Клонът може да бъде бенефицеиент по различни проекти, по които да се осигурява собственото му финансиране, вкл. разходи за възнаграждения. АБС ще подпомага максимално дейността на клона, в съответния регион, но основните инициативи и дейности трябва да са на база активностите на Управителя.


За повече информация : 0877 07 00 07 ; info@selo.bg